Phân trang dữ liệu

Hệ thống API CareSoft có giới hạn về số bản ghi tối đa được gọi về và số lần call API trong giây

Mặc định rpp là 50 bản ghi, tối đa là 500 bản ghi/ lượt request

Trong các api trả về luôn có biến số numFound là số lượng bản ghi đáp ứng yêu cầu triệu goi. Để chuyển trang dữ liệu sử dụng đồng thời các tham số kèm theo. page: Số trang (Int) count: Số bản ghi cần lấy (int)

Last updated