Restful Api của CareSoft

Danh mục các API có thể khai thác trên hệ thống CareSoft

Phiếu ghi

Các API liên quan đến thêm mới, cập nhật, thông tin trường dữ liệu, danh sách của phiếu ghi

Người dùng/ Khách hàng

Các api liên quan đến thêm mới, cập nhật, thông tin trường dữ liệu tùy biến, danh sách chi tiết của người dùng

Chiến dịch

Các API liên quan đến chiến dịch: Thêm mới khách hàng, thêm hành động, lấy kết quả chiến dịch..

Cuộc gọi

Các API liên quan đến cuộc gọi thoại trên CareSoft: Lịch sử cuộc gọi, file ghi âm...

Chat

Các API Liên quan đến truy xuất dữ liệu chat trên CareSoft: Lịch sử chat

Last updated