Dịch vụ

Danh sách các dịch vụ trên CareSoft

Danh sách các Dịch vụ tích hợp trên CareSoft. Các serviceId trong API dưới đây có thể dùng làm mapping nguồn phiếu ghi hoặc tạo mới phiếu ghi qua API để phân phối cho nhóm chuyên viên được gán.

Các loại dịch vụ trên API

Danh sách các dịch vụ trên Caresoft

GET {{domain}}/api/v1/services

Query Parameters

Headers


{
  "code": "ok",
  "services": [
   {
      "service_id": 1005815,
      "service_name": "99-991-Gọi vào",
      "service_type": "Gọi vào",
      "type": 1,
      "detail": {
        "line": "991_1111",
        "number": "",
        "description": "99-991-Gọi vào (1111)",
        "created_at": "2021-12-03 13:09:50",
        "updated_at": "2021-12-03 13:11:31"
      }
    },
    {
      "service_id": 1005817,
      "service_name": "99-992-Gọi vào",
      "service_type": "Gọi vào",
      "type": 1,
      "detail": {
        "line": "992_1111",
        "number": "",
        "description": "99-992-Gọi vào (1111)",
        "created_at": "2021-12-03 13:09:50",
        "updated_at": "2021-12-03 13:11:31"
      }
    },

...

Mẫu các dữ liệu chi tiết của từng dịch vụ

Gọi vào và IVR ( Interactive Voice Response)

ID loại dịch vụ: 1 và 12

 {
    "service_id": 1005815,
    "service_name": "99-991-Gọi vào",
    "service_type": "Gọi vào",
    "type": 1,
    "detail": {
       "line": "991_1111",
       "number": "19001800",
       "description": "99-991-Gọi vào (1111)",
       "created_at": "2021-12-03 13:09:50",
       "updated_at": "2021-12-03 13:11:31",
       "status": 1
     }
}

Live Chat

ID loại dịch vụ: 2

 {
      "service_id": 6006242,
      "service_name": "test",
      "service_type": "Live chat",
      "type": 2,
      "detail": {
        "domain": "vi2_ticketsharing",
        "status": 1,
        "description": "Box chat trên site bán hàng"
      }
 }

Email

ID loại dịch vụ: 3

 {
      "service_id": 9004932,
      "service_name": "Test cập nhật Email",
      "service_type": "Email",
      "type": 3,
      "detail": {
        "in_email_address": "hungnx03009@gmail.com",
        "out_email_address": "hungnx03009@gmail.com",
        "status": 0,
        "description": "Test cập nhật Email",
        "last_update": "2022-08-03 10:28:44"
      }

Facebook/Instagram

ID loại dịch vụ: 4


 {
      "service_id": 9105775,
      "service_name": "Camera Man",
      "service_type": "Facebook",
      "type": 4,
      "detail": {
        "page_id": "546869858829726",
        "active": "1",
        "description": "Camera Man",
        "created_at": "2021-11-02 10:55:38",
        "platform": "MESSENGER"
      }
    }

Miss chat Zalo, Facebook, Live chat

ID loại dịch vụ: 6


 {
  "service_id": 9405942,
  "service_name": "How to swiming",
  "service_type": "Miss chat",
  "type": 6,
  "detail": {
     "page_id": "714542025321103",
     "active": "1",
     "description": "How to swiming",
     "created_at": "2021-11-24 22:35:07",
     "platform": "MESSENGER",
     "chat_type": "FACEBOOK"
  }
 },
 {
  "service_id": 9406241,
  "service_name": "Caresoft contact center",
  "service_type": "Miss chat",
  "type": 6,
  "detail": {
   "oa_id": "285586298586590917",
   "active": 0,
   "description": "Giải pháp phần mềm quản lý tương tác, bán hàng và dịch vụ khách hàng đa kênh. Nâng cao chất lượng dịch vụ và tỉ lệ chuyển đổi Hotline, Facebook, Zalo, Web, Apps, Email Sms",
   "name": "Caresoft contact center",
   "chat_type": "ZALO"
  }
 },
 {
  "service_id": 9406243,
  "service_name": "test",
  "service_type": "Miss chat",
  "type": 6,
  "detail": {
   "domain": "vi2_ticketsharing",
   "status": 1,
   "description": "test",
   "chat_type": "CHAT"
  }
 }

Inbox facebook/Instagram

ID loại dịch vụ: 8


 {
  "service_id": 6106245,
  "service_name": "CSG Developer (Instagram)",
  "service_type": "Inbox Facebook",
  "type": 8,
  "detail": {
   "page_id": "17841456598879972",
   "active": "1",
   "description": "CSG Developer",
   "created_at": "2022-11-11 17:22:28",
   "platform": "INSTAGRAM"
  }
 },
 {
  "service_id": 6106249,
  "service_name": "Hoa Sơn Gaming",
  "service_type": "Inbox Facebook",
  "type": 8,
  "detail": {
   "page_id": "113006833398415",
   "active": "1",
   "description": "Hoa Sơn Gaming",
   "created_at": "2022-12-07 10:27:23",
   "platform": "MESSENGER"
  }
 }

Zalo

ID loại dịch vụ: 10

{
 "service_id": 6205009,
 "service_name": "Dota2",
 "service_type": "Zalo",
 "type": 10,
 "detail": {
  "oa_id": "1881674073797784908",
  "active": 1,
  "description": "Dota2 VN community Share Funny moment",
  "name": "Dota2"
 }
}

Lưu ý. Api gửi SMS không sử dụng serviceId trong danh sách này để gửi.

Last updated