Nguồn chi tiết

Nguồn chi tiết là một thuộc tính của phiếu ghi nó chỉ rõ hơn nguồn phát sinh của phiếu ghi. Ví dụ: Từ một nhánh cụ thể của số hotline, các comment của một bài viết trên trang Facebook hoặc phiếu ghi tạo qua API có các ref_url khác nhau ...

Bảng thông tin của nguồn chi tiết

STTTrường dữ liệuMô tả

1

label

Tên nguồn

2

utm_campaign

UTM campaign

3

utm_source

UTM Source

4

utm_medium

UTM Medium

5

utm_term

UTM Term

6

utm_content

UTM Content

7

ad_id

Facebook ad Id

8

ad_campaign_id

Facebook ad Campaign Id

9

ad_name

Facebook ad name

10

ad_campaign_name

Facebook ad Campaign Name

11

adset_id

Adset Id

12

adset_name

Adset Name

Lấy thông tin nguồn chi tiết qua API

Trong API chi tiết phiếu ghi, tham số "ticket_source_detail_id" là ID của 1 nguồn chi tiết phát sinh ra phiếu ghi đó. Để biết thông tin của nguồn này gọi theo API dưới đây

Thông tin chi tiết của nguồn phiếu ghi

GET {{domain}}/api/v1/tickets/source/details/{{ticket_source_detail_id}}

{{ticket_source_detail_id}} là ID nguồn chi tiết lấy được từ API chi tiết ticket.

Headers

NameTypeDescription

**

String

{
  "status": true,
  "source_detail": {
    "label": "Web caresoft.vn",
    "utm_campaign": "SPRING_SALE_2023",
    "utm_source": "home_caresoft",
    "utm_medium": "banner",
    "utm_term": null,
    "utm_content": null,
    "ad_id": null,
    "ad_account_id": null,
    "ad_campaign_id": null,
    "adgroup_id": null,
    "ad_name": null,
    "ad_campaign_name": null,
    "ad_ref": null,
    "created_at": "2023-02-21 14:54:16",
    "updated_at": "2023-02-21 14:54:16",
    "channel": 6   
  },
  "code": "ok"
}

Last updated