Tin nhắn Zalo

Api kiểm tra trạng thái của khách hàng và gửi tin nhắn tư vấn, tin nhắn giao dịch, tin nhắn truyền thông...

Kiểm tra trạng thái khách hàng

Hàm kiểm tra các trạng thái Payload body TEXT/JSON

{
  "phone_no": "098****980",
  "oa_id": "160019****752846"
}

Bảng mô tả kết quả trả về thành công

SttTrường dữ liệuChú thích

1

code

ok/errors: Trạng thái thành công/ Thất bại

2

data

Object dữ liệu trạng thái khách hàng

3

data.user_id

ID khách hàng

3

data.username

Tên khách hàng trên hệ thống CareSoft

4.

data.zalo_psid

Zalo ID của khách hàng tương ứng với OA truyền vào.

5

data.following_status

Trạng thái follow: 1: Đang follow 0/null: Không follow

6

data.last_user_activity_time

Lần tương tác gần nhất (Định dạng YYYY-mm-dd HH:MM:SS). null: Không có tương tác

7

data.can_send_consultation_message

Có thể gửi tin nhắn tư vấn: 1: Có thể 0/null: Không thể

8

data.consultation_message_expired_time

Thời hạn có thể gửi tin nhắn tư vấn (Định dạng YYYY-mm-dd HH:MM:SS). null: Không thể gửi

9

data.can_send_transaction_message

Có thể gửi tin nhắn giao dịch true: Có thể false: Không thể

10

data.can_send_promotion_message

Có thể gửi tin nhắn truyền thông true: Có thể false: Không thể

11

data.can_call_zcc_by_phone

Có thể gọi Zalo Call theo số điện thoại true: Có thể false: Không thể

12

data.can_call_zcc_by_zalo_id

Có thể gọi Zalo Call theo zalo_id true: Có thể false: Không thể

13

data.can_send_zns

Có thể gửi tin nhắn ZNS true: Có thể false: Không thể

Kiểm tra trạng thái Zalo của số điện thoại bất kỳ

POST {{domain}}/api/v1/zalo/user-status

Trạng thái Tương tác với Zalo của một số điện thoại tới 1 trang Zalo theo OA ID

Request Body

NameTypeDescription

phone_no*

Telephone

Số điện thoại của khách hàng

oa_id

String

Zalo OA Id

Kết quả thành công

{
  "code": "ok",
  "data": {
    "user_id": "63**92",
    "username": "Nguyễn **Nghĩa",
    "zalo_psid": "894*****136201",
    "following_status": true,
    "last_user_activity_time": "2023-08-03 16:32:40",
    "can_send_consultation_message": true,
    "consultation_message_expired_time": "2023-08-10 16:32:40",
    "consultation_message_free_remain": 10,
    "can_send_transaction_message": true,
    "can_send_promotion_message": true,
    "can_call_zcc_by_phone": false,
    "can_call_zcc_by_zalo_id": true,
    "can_send_zns": true
  }
}

Giải thích kết quả theo payload phía trên: Dữ liệu kiểm tra tương tác khách hàng có số 098****980 với OA 160019****752846 Có kết quả - user_id 63**92 (ContactId trên hệ thống CareSoft) - Họ tên: "Nguyễn **Nghĩa" - Zalo ID: "894*****136201" - Trạng thái follow: Đang follow - Lần tương tác gần đây nhất: "2023-08-03 16:32:40" - Có thể gửi tin nhắn tin vấn. - Còn có thể gửi: 10 tin nhắn tư vấn - Có thể gửi tin nhắn giao dịch - Có thể gửi tin nhắn quảng bá - Không thể gọi Zalo Call theo số điện thoại - Có thể gọi Zalo Call theo Zalo ID - Có thể gửi tin nhắn ZNS

Gửi tin nhắn truyền thông, tin nhắn giao dịch và tin nhắn tư vấn

Tùy theo mục đích sử dụng và nhu cầu của nghiệp vụ, nhà phát triển có thể sử dụng API dưới đây để gửi tin ZALO tới khách hàng của mình. Body Payload điển hình 1. Gửi tin nhắn tới số điện thoại theo kịch bản có parameter

{
  "zalo": {
    "phone_no": "098*****980",
    "oa_id": "16001****13752846",
    "script_id": 608,
    "template_params": {
      "username": "Anh Tan"
    }
  }
}

2. Gửi tin nhắn tới số điện thoại theo nội dung tùy ý

{
  "zalo": {
    "phone_no": "098*****980",
    "oa_id": "16001****13752846",
    "message": "CareSoft cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ"
  }
}

3. Gửi tin nhắn tới id của Khách hàng trên Caresoft theo nội dung tùy ý

{
  "zalo": {
    "user_id": "122052447",
    "oa_id": "16001****13752846",
    "message": "CareSoft Xin chào!"
  }
}

Bảng mô tả thông tin gửi đi. trong object "zalo"

STTTrường dữ liệuKiểuGhi chú

1

phone_no (*)

Telephone

Số điện thoại của người nhận (*) Nếu không có cần có user_id của người dùng để thay thế

2

user_id (*)

Int

ContactID của khách hàng định danh trên CareSoft (*) Trong trường hợp gửi theo số điện thoại thì không điền tham số này

3

oa_id *

Int

Zalo OA Id của Trang Zalo đã tích hợp lên CareSoft (Bắt buộc)

4

script_id (**)

Int

ID Biểu mẫu được cấu hình trên CareSoft (Xem trên giao diện Admin/Kịch Bản/Kịch bản Zalo) Kịch bản có thể là kịch bản tin nhắn truyền thông, tin tư vấn hoặc tin giao dịch. (**)Trong trường hợp không điền tham số này thì bắt buộc phải có trường message

5

message(**)

Text(1000)

Nội dung tin nhắn. Nội dung bắt buộc nếu không truyền script_id, Nếu điền script_id vui lòng bỏ qua params này

6

template_params

ObjectArray

Trường này chỉ có tác dụng Khi gửi tin nhắn theo kịch bản Đối tượng chứa các param thay thế được cấu hình trong kịch bản

Gửi tin nhắn Zalo

POST {{domain}}/api/v1/zalo/send-message

Gửi tin nhắn Truyền thông, Tin nhắn Giao dịch, Tin nhắn tư vấn

Request Body

NameTypeDescription

(*)

String

Theo Payload JSON Object phía trên

{
  "code": "ok",
  "message": "Tạo thành công!"
}

Last updated