Chuyên viên

Các thông tin cần thiết để tích hợp nền tảng CareSoft vào môi trường làm việc của bạn.

Chuyên viên trên hệ thống CareSoft tương đương với một nhân viên nghiệp vụ ở môi trường doanh nghiệp thực tế.

Lưu ý: Danh sách chuyên viên sẽ thay đổi khi doanh nghiệp tăng, giảm số lượng thuê bao hoặc chuyển phòng ban. Cần thiết lập cơ chế tự đồng bộ lại hàng tuần để đảm bảo thông tin chính xác.

Gợi ý: Sử dụng email của nhân viên hoặc số điện thoại của nhân viên trong doanh nghiệp để làm key liên kết thông tin sau đó lưu danh sách này trên CSDL của doanh nghiệp, đặt lịch mỗi ngày quét lại danh sách này 1 lần để đồng bộ thông tin để đảm bảo thông tin giữa CRM/ERP của khách hàng luôn đồng nhất với các tài khoản thuê bao trên CareSoft.

Lấy danh sách Agents

GET {{domain}}/api/v1/agents

Lấy danh sách các chuyên viên của 1 domain trên hệ thống CareSoft

Headers

NameTypeDescription

* *

{
  "code": "ok",
  "agents": [
    {
      "id": 142928097,
      "username": "Sample",
      "email": "DiegoS@50pdp0.onmicrosoft.com",
      "phone_no": "0336842288",
      "agent_id": "50007",
      "created_at": "2022-07-08 09:48:41",
      "updated_at": "2022-08-08 17:42:08",
      "group_id": 12153,
      "group_name": "Default Group",
      "role_id": 1,
      "login_status": "AVAILABLE",
      "call_status": "AVAILABLE"
    }
    ]
}

Ví dụ điển hình khi triệu gọi API CareSoft qua curl: Bạn cũng có thể áp dụng để tạo Api call trên ứng dụng của bạn hoặc trên ứng dụng Postman


curl 
--location 'https://api.caresoft.vn/{{domain}}/api/v1/agents' \
--header 'Authorization: Bearer {{apiToken}}' \
--header 'Content-Type: application/json'

Last updated