Trường động (Custom fields)

Trường dữ liệu mở rộng, có thể tùy chỉnh trên Caresoft

Trên nền tảng CareSoft, có 3 đối tượng dữ liệu chính gồm: Phiếu ghi (tickets), Khách hàng (contacts) và Tổ chức (organizations)

Các đối tượng dữ liệu trên ngoài các trường thông tin cố định thì còn được cung cấp thêm 20 trường dữ liệu cho mỗi loại. CareSoft gọi nó là trường động, kèm với đối tượng dữ liệu đó, ví dụ: Trường động khách hàng, trường động phiếu ghi...

Các trường động có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, mục đích nhằm phân loại và khai thác dữ liệu sâu hơn.

Để tạo ra các trường động, admin của từng domain sẽ sử dụng giao diện CareSoft và vào từng Đối tượng thông tin để thực hiện cấu hình.

Ảnh minh họa danh sách và cấu hình trường động phiếu ghi trên giao diện CareSoft

Danh sách kiểu dữ liệu

Bảng kê dưới đây mô tả kiểu dữ liệu, ứng dụng và đối tượng áp dụng của chúng

STTTên kiểuĐối tượng áp dụngÝ nghĩa

1

TEXT

Phiếu ghiKhách hàngTổ chức

Ký tự

2

NUMERIC

Phiếu ghiKhách hàngTổ chức

Số

3

DATE

Phiếu ghiKhách hàngTổ chức

Ngày tháng Định dạng (YYYY/MM/DD)

4

SINGLE DROP-DOWN LIST

Phiếu ghiKhách hàngTổ chức

Chọn 1 giá trị

5

MULTIPLE DROP-DOWN LIST

Phiếu ghiKhách hàngTổ chức

Chọn nhiều giá trị

6

URL

Phiếu ghi

Liên kết

7

TEXTAREA

Phiếu ghi

Văn bản

8

STAGE

Phiếu ghi

Tiến trình (salefunnel)

Cấu trúc thông tin trường động

Thực hiện lấy cấu hình các trường động. Tùy theo kiểu dữ liệu của trường động, các trường thông tin trong đó cũng sẽ thay đổi theo

Đối tượng trường động điển hình
[{
      "custom_field_id": 6740,
      "custom_field_lable": "Phân loại",
      "type": "Single drop-down list",
      "values": [
        {
          "id": 109398,
          "lable": "Đơn mua",
          "parent_value_id": -1
        },
        {
          "id": 109399,
          "lable": "Hỗ trợ khách hàng",
          "parent_value_id": -1
        }
      ]
    },    
    {  "custom_field_id": 6103,
      "custom_field_lable": "Mã đơn hàng",
      "type": "Text"
    }]

Ý nghĩa các trường thông tin

Tên trườngÝ nghĩaGhi chú

custom_field_id (int)

ID của trường dữ liệu

custom_field_lable (string)

Tên trường

type (string)

Kiểu dữ liệu

(trong danh sách kiểu) Danh sách kiểu dữ liệu

values (array)

Giá trị lựa chọn. Đối với kiểu trường lựa chọn, chọn nhiều hay tiến trình. trường dữ liệu này chứa các giá trị định sẵn với ID riêng và nhãn cho từng lựa chọn.

Chỉ có với các kiểu dữ liệu: - SINGLE DROP-DOWN LIST - MULTIPLE DROP-DOWN LIST - STAGE

Chi tiết đối tượng Values của các trường dạng SINGLE DROP-DOWN LIST, MULTIPLE DROP-DOWN LIST, và STAGE

(click vào field để xem)
"": [
        {
          "": 109398,
          "": "Đơn mua",
          "": -1
        },
        {
          "id": 109399,
          "lable": "Hỗ trợ khách hàng",
          "parent_value_id": -1
        }
      ]

Cách thức khai thác thông tin

Để biết các đối tượng trên có những trường động nào. Lập trình viên sử dụng từng Api riêng lẻ dưới đây để thực hiện lấy về các thông tin đã cấu hình.

LƯU Ý: Trong quá trình vận hành Admin của domain có thể xóa, sửa tên, sửa kiểu dữ liệu hoặc thêm mới trường thông tin. Cần có cơ chế đồng bộ định kỳ hằng ngày để đảm bảo thông tin thông suốt

Trường động phiếu ghi

Danh sách trường động phiếu ghi

GET {{domain}}/api/v1/tickets/custom_fields

Headers

NameTypeDescription

***

String

Kết quả điển hình
{
  "code": "ok",
  "custom_fields": [
    {
      "custom_field_id": 5164,
      "custom_field_lable": "Phân loại phiếu ghi( Không được đổi của Liên)",
      "type": "Single drop-down list",
      "values": [
        {
          "id": 89496,
          "lable": "Tiến trình Leads",
          "parent_value_id": -1
        },
        {
          "id": 89497,
          "lable": "Tiến trình Deals",
          "parent_value_id": -1
        },
        {
          "id": 98211,
          "lable": "Case Khiếu nại",
          "parent_value_id": -1
        }
      ]
    },
    {
      "custom_field_id": 6068,
      "custom_field_lable": "Phân loại tương tác",
      "type": "Single drop-down list",
      "values": [
        {
          "id": 106902,
          "lable": "Spam",
          "parent_value_id": -1
        },
        {
          "id": 106903,
          "lable": "Nội dung",
          "parent_value_id": -1
        }
      ]
    },

Trường động khách hàng

Danh sách trường động khách hàng

GET {{domain}}/api/v1/contacts/custom_fields

Headers

NameTypeDescription

****

String

Trường động tổ chức

Danh sách trường động tổ chức

GET {{domain}}/api/v1/organizations/custom_fields

Headers

NameTypeDescription

***

String

Khi lấy về thông tin trường động, cách tốt để tích hợp là làm 1 bảng dữ liệu mapping trường dữ liệu tương ứng từ CRM sang CareSoft

Ví dụ: 1 Bảng dữ liệu mapping với trường trạng thái đơn hàng từ CRM sang CareSoft tương ứng

crmFieldcrmValuecaresoftFieldcaresoftValue

orderStatus

New

orderStatus

Delivery

6740

109399

orderStatus

Payment

6740

109400

Khi tạo mới thông tin sang CareSoft, Object custom_fields sẽ được trình bày bằng cấu trúc sau

{
 "username" : "...", 
 "custom_fields" : [
  {
   "id": "{{custom_field_id: ID của trường động}}",
   "value": "{{Giá trị muốn truyền vào nếu trường động kiểu Date/Text/Number/Url/Textarea hoặc ID values của lựa chọn nếu là kiểu Single Select, State hoặc Multiple Select}}" 
   },
     .....
  ]
  }

DEMO: Ứng dụng, tạo mới phiếu ghi kèm thông tin trường động xem tại đây. Các đối tượng dữ liệu khác thực hiện tương tự

Last updated