Tích hợp gọi ra sử dụng Click to call trên web

Nếu đối tác chỉ có nhu cầu tích hợp luồng gọi ra thì CareSoft cung cấp thêm giải pháp C2C đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.

Trên CRM/ERP khi phát sinh nhu cầu cần gọi điện cho khách hàng qua tổng đài CareSoft. Giúp giảm thiểu rủi ro do thao thác nhập liệu giữa các ứng dụng. Lập trình viên có thể sử dụng Click to call của CareSoft để thực hiện nghiệp vụ này.

Các bước chuẩn bị

 1. Lấy mã xác thực từ giao diện admin CareSoft. Truy cập vào CareSoft bằng tài khoản admin mà CareSoft cấp cho khách hàng. Tại menu Admin --> Api --> Api Token.

 1. Ở dòng Token voice api hiện tại chọn Tạo token mới nếu chưa có hoặc Copy nếu đã có và lưu lại thành 1 cấu hình {{apiVoiceAccessToken}}

LƯU Ý: Khi bấm nút tạo mới hệ thống sẽ thay thế apiVoiceAccessTokencũ bằng apiVoiceAccessToken mới khiến các ứng dụng đang tích hợp sẽ mất quyền truy cập. Vui lòng cập nhật token ở các ứng dụng theo token mới nếu bạn bấm "Tạo token mới" để đảm bảo hệ thống hoạt động liền mạch

 1. Thư viện JWT phù hợp với ngôn ngữ lập trình của bạn để tạo mã token cho mỗi cuộc gọi. Xem thêm ở www.jwt.io

 2. Liên kết để mở ra khi thực hiện cuộc gọi https://c2c.caresoft.vn/{{domain}}/c2call?token={{token}}&number={{phoneNo}}

Cách thức thực hiện.

 1. Chuẩn bị payload để tạo mã token cuộc gọi

Mẫu Payload
{
  "ipphone": "{{agent_id}}",
  "expired": "2017-07-30 00:00:00",
  "callout_id":""
 }

Trong đó:

 • IpPhone Là số Iphone của Chuyên viên tương ứng (Xem thêm thông tin chuyên viên ở Chuyên viên)

 • expired Thời hạn hết hạn của token

 • callout_id ID của đầu số muốn gọi ra, nếu không truyền vào sẽ lấy đầu số default được gán cho agent để gọi ra. (Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của CareSoft để có danh sách ID đầu số gọi ra đã tích hợp vào hệ thống)

 1. Lập trình với thư viện JWT để tạo ra chuỗi token trong hình dưới là cách thức gen token sử dụng trực tiếp từ trang web jwt.io. Xem các hướng dẫn và thư viện tương thích trong mục "Libraries" của JWT

Ví dụ minh họa: Sử dụng giao diện web jwt.io để gen token

Copy chuỗi token JWT lưu thành biến {{token}} Ví dụ ở trường hợp trên sẽ là "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ik....CI6IjIwMDU3..."

 1. Nhúng link theo từng số điện thoại cần thực hiện gọi Lập trình viên thực hiện gép các chuỗi thông tin lại thành 1 liên kết cấu trúc như mục 1.4 và thay thế các biến thông tin thành các chuỗi giá trị liên quan. Ở đây phoneNo là số điện thoại của khách hàng cần thực hiện gọi ra. https://c2c.caresoft.vn/{{domain}}/c2call?token={{token}}&number={{phoneNo}} Sử dụng popup để mở ra cửa sổ mới với link trên.

 2. Tham khảo code html

Code html tham khảo
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>CRM</h1>
<button onclick="makeCsCall()">Gọi điện</button>
<script>
function makeCsCall() {
var url="https://c2c.caresoft.vn/{{domain}}/c2call?token={{token}}&number={{phoneNo}}" 
 window.open(url,"csCall","width=400,height=600");
}

function displayMessage(evt) {
       try {
         console.log(evt);
       } catch (err) {
         log(err);
       }
     }
    
     if (window.addEventListener) {
       // For standards-compliant web browsers
       window.addEventListener("message", displayMessage, false);
     } else {
       window.attachEvent("onmessage", displayMessage);
     }
</script>
</body>
</html>

Cửa sổ mở ra đường link trên sẽ có dạng

GỢI Ý: Lập trình viên có thể bổ sung callback để lưu thông tin cuộc gọi lại phục vụ các nghiệp vụ khác

Mẫu dữ liệu callback CareSoft sẽ trả lại cửa sổ chính sau khi cuộc gọi kết thúc và cửa sổ cuộc gọi bị đóng lại.

{
 "id": 8,
 "type": "",
 "data": {
  "customer_phone": "",
  "call_id": ""
 },
 "origin": "caresoft",
 "queryString": "?token=eyJhbGciOiJIUz....mLNv54j34jZR7-baoSfEWqzlMxwyrcX_Ec&number=09xxxxxx"
}

Last updated