Case study

Một số trường hợp tích hợp điển hình

  1. Tạo phiếu ghi cuộc gọi qua API Bài toán: Khách hàng mua hàng rồi hủy đơn trên website. Cần thực hiện tạo phiếu ghi gọi ra cho những khách hàng đó với bộ câu hỏi khảo sát? Phiếu ghi sẽ nằm trong chiến dịch "Khảo sát lý do hủy đơn"? Dữ liệu đơn hàng và số điện thoại của khách hàng được tự động đẩy từ CRM sang qua API

  2. Tạo phiếu ghi với thông tin trường động gửi kèm Bài toán: Nhu cầu tích hợp CareSoft vào website bán hàng Online. Trong đó khi phát sinh đơn hàng, thì tạo phiếu ghi và gán phân loại đơn hàng là "mới" kèm giá trị đơn hàng là tổng tiền của đơn hàng trên CRM.

Last updated