Tin nhắn SMS

API thông tin gửi tin nhắn SMS qua hệ thống CareSoft

Để gửi tin nhắn SMS trên CareSoft cần dịch vụ SMS Brandname đã được tích hợp vào tài khoản khách hàng.

Lập trình viên có thể sử dụng API SMS tích hợp vào hệ thống CRM/ERP để thực hiện các nghiệp vụ nhắn tin báo số dư, báo trạng thái đơn hàng cho khách hàng theo bối cảnh thực tế.

Thông tin trường dữ liệu SMS

STTTên trườngKiểu dữ liệuÝ nghĩa
1

service_id

INT

ID dịch vụ SMS đã tích hợp trên hệ thống CareSoft

2

content

STRING (1000)

Nội dung tin nhắn gửi đi

3

phone

TELEPHONE

Số điện thoại nhận SMS

4

ticket_id

INT

ID phiếu ghi trong trường hợp cần gán vào phiếu ghi đã có từ trước

Mẫu json body gửi SMS

{
  "sms": {
    "service_id": "12",
    "content": "nội dung tin nhắn",
    "phone": "0980000000"
  }
}

Mẫu curl gửi tin nhắn SMS

curl --location --globoff 'https://api.caresoft.vn/{{domain}}/api/v1/sms' \
--header 'Authorization: Bearer {{apiToken}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "sms": {
    "service_id": "12",
    "content": "Chúc mừng sinh nhật quý khách hàng.",
    "phone": "0980000000"
  }
}'

Mẫu POSTMAN cấu hình thông tin gửi SMS

Gửi tin nhắn SMS

POST {{domain}}/api/v1/sms

API gửi SMS

Headers

NameTypeDescription

***

String

Request Body

NameTypeDescription

sms*

Object

{
 "code": "ok",
 "ticket": {
  "ticket_id": 291437,
  "ticket_no": 205025,
  "requester_id": 63203810,
  "assignee_id": 1
 }
}

Last updated