Khai thác dữ liệu chuyên sâu

Api Search hỗ trợ tìm kiếm đa điều kiện, tìm khách hàng, tổ chức, phiếu ghi theo các thành phần đặc thù của chúng

Trong một số trường hợp cần khai thác sâu dữ liệu theo các điều kiện riêng biệt (VD: Chỉ lấy các phiếu ghi có trường động có tên "Phân loại" đã lựa chọn giá trị "Chốt đơn"). Lập trình viên có thể sử dụng API search và truyền vào các điều kiện tìm kiếm cụ thể theo giá trị "Chốt đơn" như yêu cầu

Để bắt đầu tìm kiếm sử dụng cú pháp truyền qua body json với cấu trúc

Param tìm phiếu ghi cuộc gọi nhỡ
{
  "params": {
    "q": "Cuộc gọi nhỡ"
  }
}

Trong đó: “q” chứa từ khóa tìm kiếm, Tùy theo định dạng dữ liệu của “q” mà hệ thống sẽ tìm kiếm nhanh trong dữ liệu phiếu ghi:

 • Nếu chứa toàn số. Hệ thống sẽ tự tìm theo Số Phiếu ghi.

 • Nếu là ký tự văn bản, hệ thống sẽ tìm theo Tiêu đề của phiếu ghi

API tìm kiếm dữ liệu chuyên sâu

POST {{domain}}/api/v1/search

Headers

Request Body

 1. TÌM PHIẾU GHI

 1. TÌM KHÁCH HÀNG (CONTACT)

TỔ CHỨC

TRƯỜNG ĐỘNG

Trường động có cấu trúc chung giống nhau cho cả 3 đối tượng và tùy theo kiểu dữ liệu trường động được thiết lập trong cấu hình, hệ thống sẽ nhận diện kiểu dữ liệu tương ứng

Cấu trúc mảng trường động kết hợp

"custom_fields": [  
      {
        "field_id": 14,
        "field_value_since": "2019-10-09T10:15:00Z",
        "field_value_to": "2019-11-09T10:15:00Z"
      },
      {
        "field_id": 16,
        "field_value_greater": "15",
        "field_value_lesser": "50"
      },
      {
        "field_id": 19,
        "field_value": "CODE234"
      }
    ]

Trong đó:

 • field_id: ID trường động (Tham khảo API /custom_fields của từng đối tượng dữ liệu trong tài liệu API DOCS)

 • field_value: Từ khóa tìm kiếm tương đối đối với dữ liệu dạng Văn bản, Số, Ký tự, chọn nhiều, tìm kiếm chính xác với dữ liệu dạng chọn 1.

 • field_value_since: Tìm kiếm với dữ liệu dạng ngày tháng từ ngày.

 • field_value_to: Tìm kiếm dữ liệu với dạng ngày tháng tới ngày

 • field_value_greater: Tìm kiếm dữ liệu dạng số với giá trị lớn hơn.

 • field_value_lesser: Tìm kiếm dữ liệu dạng số với giá trị nhỏ hơn

Last updated