Khai thác dữ liệu chuyên sâu

Api Search hỗ trợ tìm kiếm đa điều kiện, tìm khách hàng, tổ chức, phiếu ghi theo các thành phần đặc thù của chúng
Trong một số trường hợp cần khai thác sâu dữ liệu theo các điều kiện riêng biệt (VD: Chỉ lấy các phiếu ghi có trường động có tên "Phân loại" đã lựa chọn giá trị "Chốt đơn"). Lập trình viên có thể sử dụng API search và truyền vào các điều kiện tìm kiếm cụ thể theo giá trị "Chốt đơn" như yêu cầu
Để bắt đầu tìm kiếm sử dụng cú pháp truyền qua body json với cấu trúc
Param tìm phiếu ghi cuộc gọi nhỡ
{
"params": {
"q": "Cuộc gọi nhỡ"
}
}
Trong đó: “q” chứa từ khóa tìm kiếm, Tùy theo định dạng dữ liệu của “q” mà hệ thống sẽ tìm kiếm nhanh trong dữ liệu phiếu ghi:
 • Nếu chứa toàn số. Hệ thống sẽ tự tìm theo Số Phiếu ghi.
 • Nếu là ký tự văn bản, hệ thống sẽ tìm theo Tiêu đề của phiếu ghi
post
{{domain}}/api/v1
/search
API tìm kiếm dữ liệu chuyên sâu
 1. 1.
  TÌM PHIẾU GHI
Sub param
Key param
Kiểu
Ý nghĩa
type
String
Loại dữ liệu tìm kiếm TICKET: Tìm phiếu ghi (*) mặc định USER: Tìm khách hàng ORG: Tìm tổ chức
page
Int
Trang dữ liệu
count
Int
Số bản ghi trên 1 trang dữ liệu trả về (Tối đa 500)
params
Object array
Mảng đối tượng chứa điều kiện tìm kiếm
q
Chuỗi tìm kiếm mặc định
 • Nếu chứa toàn số. Hệ thống sẽ tự tìm theo Số Phiếu ghi.
 • Nếu là ký tự văn bản, hệ thống sẽ tìm theo Tiêu đề của phiếu ghi Lưu ý: Nếu truyền dạng 098xxxx (số điện thoại) thì hệ thống sẽ hiểu là tìm theo chuỗi ký tự văn bản và tìm tương đối trong tiêu đề phiếu ghi
ticket_subject
String
Tìm tương đối trong tiêu đề phiếu ghi
ticket_id
int
Tìm chính xác theo TIcket_ID
ticket_no
Int
Tìm chính xác theo Ticket Number
assignee_id
Int
Tìm chính xác theo người xử lý (Xem thêm API Contact để lấy được ID)
service_id
Int
Tìm chính xác theo ID dịch vụ (Tham khảo API Lấy danh sách dịch vụ để có ServiceID)
ticket_priority
String
Tìm theo độ ưu tiên.
ticket_status
String
Tìm theo trạng thái ticket
ticket_source
String
Tìm theo nguồn Ticket
requester_id
Int
Tìm ticket chính xách theo ID người yêu cầu (Xem thêm API Contact để lấy được ID)
campaign_id
Int
Tìm ticket chính xách theo ID chiến dịch (Xem thêm API Chiến dịch)
satisfaction_channel
Int
Tìm ticket theo kênh khảo sát. Các giá trị cho phép từ 1 đến 6 Trong đó: 1- voice, 2 - email, 3- sms, 4- manual, 5 - Livechat, 6 - Inbox Facebook
created_since
Date
Tìm ticket có ngày tạo từ ngày (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
created_to
Date
Tìm ticket có ngày tạo nhỏ hơn ngày (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
updated_since
Date
Tìm ticket có ngày cập nhật từ ngày (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
updated_to
Date
Tìm ticket có ngày cập nhật nhỏ hơn ngày (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
duedate_since
Date
Tìm ticket có thời hạn xử lý từ ngày (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
duedate_to
Date
Tìm ticket có thời hạn xử lý nhỏ hơn ngày (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
qa_script_id
Int
Tìm kiếm phiếu ghi theo ID kịch bản QA
qa_agent
Int
Tìm kiếm phiếu ghi theo ID Chuyên viên QA
current_agent
Int
Tìm kiếm phiếu ghi QA theo chuyên viên
tag_name
String
Tìm ticket có gắn tag
custom_fields
Array
Mảng chứa điều kiện tìm kiếm theo trường động (* xem thêm mục 4)
 1. 2.
  TÌM KHÁCH HÀNG (CONTACT)
Key param
Key param
Kiểu dữ liệu
Ý nghĩa
type
String
Loại dữ liệu tìm kiếm: USER
page
Int
Trang dữ liệu
count
Int
Số bản ghi trên 1 trang dữ liệu trả về
params
Object
Mảng đối tượng chứa điều kiện tìm kiếm
q
Chuỗi tìm kiếm mặc định
 • Nếu chứa toàn số. Hệ thống sẽ tự tìm theo ID người dùng.
 • Nếu là ký tự văn bản, hệ thống sẽ tìm theo Địa chỉ, tên người dùng, email người dùng, số điện thoại của người dùng Lưu ý: Nếu truyền dạng 098xxxx (số điện thoại) thì hệ thống sẽ hiểu là tìm theo chuỗi ký tự văn bản và tìm tương đối trong tên người dùng, số điện thoại của người dùng
email
String
Tìm tương đối theo email của người dùng
organization_id
Int
Tìm chính xác theo tổ chức của người dùng (Xem thêm API Tìm tổ chức)
follower_id
Int
Tìm chính xác khách hàng theo ID của người xử lý (Xem thêm API Agent)
username
String
Tìm tương đối theo tên người dùng
phone_no
String
Tìm tương đối theo số điện thoại của người dùng
address
String
Tìm tương đối theo địa chỉ người dung
detail
String
Tìm tương đối theo trường thông tin thêm
note
String
Tìm tương đối theo trường ghi chú
tag_name
String
Tìm người dùng có gắn tag
created_since
Date
Tìm người dùng có ngày tạo từ ngày
created_to
Date
Tìm người dùng có ngày tạo nhỏ hơn ngày
updated_since
Date
Tìm người dùng có ngày cập nhật từ ngày
updated_to
Date
Tìm người dùng có ngày cập nhật nhỏ hơn ngày
custom_field
Array
Mảng chứa điều kiện tìm kiếm theo trường động (* xem thêm mục 4)
TỔ CHỨC
Key param
Key param
Kiểu dữ liệu
Ý nghĩa
type
String
Loại dữ liệu tìm kiếm TICKET: Tìm phiếu ghi USER: Tìm khách hàng ORG: Tìm tổ chức
page
Int
Trang dữ liệu
count
Int
Số bản ghi trên 1 trang dữ liệu trả về
params
Object array
Mảng đối tượng chứa điều kiện tìm kiếm
q
Chuỗi tìm kiếm mặc định
 • Nếu chứa toàn số. Hệ thống sẽ tự tìm chính xác theo ID Tổ chức.
 • Nếu là ký tự văn bản, hệ thống sẽ tìm theo Tên tổ chức, Domain của tổ chức
domain
String
Tìm tương đối theo domain của tổ chức
name
String
Tìm tương đối theo tên tổ chức
detail
String
Tìm tương đối theo trường thông tin thêm
note
String
Tìm tương đối theo trường chú ý
created_since
Date
Tìm tổ chức có ngày tạo từ ngày
created_to
Date
Tìm tổ chức
có ngày tạo nhỏ hơn ngày
updated_since
Date
Tìm tổ chức có ngày cập nhật từ ngày
updated_to
Date
Tìm tổ chức có ngày cập nhật nhỏ hơn ngày
tag_name
String
Tìm người dùng có gắn tag
custom_fields
Array
Mảng chứa điều kiện tìm kiếm theo trường động (* xem thêm mục 4)

TRƯỜNG ĐỘNG

Trường động có cấu trúc chung giống nhau cho cả 3 đối tượng và tùy theo kiểu dữ liệu trường động được thiết lập trong cấu hình, hệ thống sẽ nhận diện kiểu dữ liệu tương ứng
Cấu trúc mảng trường động kết hợp
"custom_fields": [
{
"field_id": 14,
"field_value_since": "2019-10-09T10:15:00Z",
"field_value_to": "2019-11-09T10:15:00Z"
},
{
"field_id": 16,
"field_value_greater": "15",
"field_value_lesser": "50"
},
{
"field_id": 19,
"field_value": "CODE234"
}
]
Trong đó:
 • field_id: ID trường động (Tham khảo API /custom_fields của từng đối tượng dữ liệu trong tài liệu API DOCS)
 • field_value: Từ khóa tìm kiếm tương đối đối với dữ liệu dạng Văn bản, Số, Ký tự, chọn nhiều, tìm kiếm chính xác với dữ liệu dạng chọn 1.
 • field_value_since: Tìm kiếm với dữ liệu dạng ngày tháng từ ngày.
 • field_value_to: Tìm kiếm dữ liệu với dạng ngày tháng tới ngày
 • field_value_greater: Tìm kiếm dữ liệu dạng số với giá trị lớn hơn.
 • field_value_lesser: Tìm kiếm dữ liệu dạng số với giá trị nhỏ hơn