Tạo phiếu ghi cho một chiến dịch đang chạy

Hướng dẫn tạo phiếu ghi cho 1 chiến dịch đang chạy
Bài toán: Khách hàng mua hàng rồi hủy đơn trên website. Cần thực hiện tạo phiếu ghi gọi ra cho những khách hàng đó với bộ câu hỏi khảo sát? Phiếu ghi sẽ nằm trong chiến dịch "Khảo sát lý do hủy đơn?" Dữ liệu đơn hàng và số điện thoại của khách hàng được tự động đẩy từ CRM sang qua API
Các thành phần cần chuẩn bị.

1. Tạo kịch bản khảo sát khách hàng hủy đơn.

Sử dụng giao diện Caresoft. Chuyên viên tạo 1 kịch bản và ghi nhớ lại ID của kịch bản để sử dụng cho bước sau. Ở hình minh họa script_id =506
Tạo 1 kịch bản gọi ra
Trên giao diện quản lý kịch bản lưu giữ ID của kịch bản vừa tạo

2. Tạo chiến dịch (Sử dụng giao diện caresoft)

Sử dụng giao diện Caresoft chuyên viên được cấp quyền tạo 1 chiến dịch có tên "Khảo sát khách hàng hủy đơn" và ghi nhớ lại ID của chiến dịch để sử dụng ở bước kế tiếp. Ở hình minh họa biến campaign_id = 387
Tạo mới 1 chiến dịch
Ghi nhớ ID của chiến dịch tạo ra

3. Tạo hành động chiến dịch (Sử dụng API)

Sử dụng Api này để tạo hành động gọi ra cho chiến dịch trên. Sau đó lưu lại action_id làm kết quả cho bước tiếp theo. Trong bước này sẽ cần campaign_id script_id ở các bước 1 và 2 để thực hiện tạo hành động chiến dịch.
Mẫu request. Như trường hợp này lưu lại biến action_id =14897
Request
Response
{
"action": {
"description": "Khách gọi ngày 30-4-2023",
"script_id": 506
}
}
{
"code": "ok",
"action": {
"updated_at": "2023-04-04 16:47:41",
"description": "Khách gọi ngày 30-4-2023",
"action_id": 14897,
"created_at": "2023-04-04 16:47:41",
"campaign_id": 387,
"script_id": 506
}
}
put
{{domain}}/api/v1/campaigns
/{{campaign_id}}/action
Tạo hành động mẫu sử dụng gọi ra

4. Tạo phiếu ghi

Chuẩn bị dữ liệu và gửi request theo mẫu dưới đây, với các biến campaign_id, action_id từ các bước trên để thay vào.
Gọi vào api tạo ticket
post
{{domain}}/api/v1
/tickets
Tạo mới phiếu ghi
Mẫu body json tạo phiếu ghi cho chiến dịch đang chạy
Mẫu body JSON gửi đi
Mô tả biến
{
"ticket": {
"phone": "0900000001",
"username": "Nguyễn Văn Nam",
"assignee_id": 29370874,
"ticket_subject": "Khảo sát khách hàng hủy đơn #11222",
"ticket_comment": "Khách hủy đơn mua 5 iphone",
"is_public": 0,
"campaign_id": 387,
"campaign_action_id": "14897"
}
}
Trường
Ý nghia
assignee_id
ID của chuyên viên nhận phiếu (Xem trong Chuyên viên)
campaign_id
ID chiến dịch ở bước 2
campaign_action_id
ID hành động ở bước 3
username
Họ tên của khách hàng trên CRM
ticket_subject
Tên phiếu ghi có nội dung gợi nhớ đến đơn hàng khách hủy
ticket_comment
Nội dung ghi chú cho chuyên viên. Có thể gửi vào mô tả chi tiết đơn hàng (Hàng gì, giá trị, số lượng, nơi mua ...) để chuyên viên có thông tin gợi nhớ cho khách hàng.
phone
Số điện thoại của khách hàng.
Mô phỏng postman

5. Kết quả

Phiếu ghi được tạo với kịch bản của chiến dịch.
Dựa trên case này khách hàng có thể áp dụng vào nhiều trường hợp tương tự trong môi trường làm việc thực tế.