Tạo phiếu ghi cho một chiến dịch đang chạy

Hướng dẫn tạo phiếu ghi cho 1 chiến dịch đang chạy

Bài toán: Khách hàng mua hàng rồi hủy đơn trên website. Cần thực hiện tạo phiếu ghi gọi ra cho những khách hàng đó với bộ câu hỏi khảo sát? Phiếu ghi sẽ nằm trong chiến dịch "Khảo sát lý do hủy đơn?" Dữ liệu đơn hàng và số điện thoại của khách hàng được tự động đẩy từ CRM sang qua API

Các thành phần cần chuẩn bị.

1. Tạo kịch bản khảo sát khách hàng hủy đơn.

Sử dụng giao diện Caresoft. Chuyên viên tạo 1 kịch bản và ghi nhớ lại ID của kịch bản để sử dụng cho bước sau. Ở hình minh họa script_id =506

2. Tạo chiến dịch (Sử dụng giao diện caresoft)

Sử dụng giao diện Caresoft chuyên viên được cấp quyền tạo 1 chiến dịch có tên "Khảo sát khách hàng hủy đơn" và ghi nhớ lại ID của chiến dịch để sử dụng ở bước kế tiếp. Ở hình minh họa biến campaign_id = 387

3. Tạo hành động chiến dịch (Sử dụng API)

Sử dụng Api này để tạo hành động gọi ra cho chiến dịch trên. Sau đó lưu lại action_id làm kết quả cho bước tiếp theo. Trong bước này sẽ cần campaign_id script_id ở các bước 1 và 2 để thực hiện tạo hành động chiến dịch.

Mẫu request. Như trường hợp này lưu lại biến action_id =14897

{
  "action": {
    "description": "Khách gọi ngày 30-4-2023",
    "script_id": 506
  }
}

Tạo hành động mẫu sử dụng gọi ra

PUT {{domain}}/api/v1/campaigns/{{campaign_id}}/action

Tạo hành động gọi ra cho chiến dịch mới

Headers

NameTypeDescription

**

String

Request Body

NameTypeDescription

action*

Object

action.script_id*

Int

Id của kịch bản gọi ra

action.description

String(100)

Tên mô tả hành động

{
  "code": "ok",
  "action": {
    "updated_at": "2023-04-04 16:47:41",
    "description": "Khách gọi ngày 30-4-2023",
    "action_id": 14897,
    "created_at": "2023-04-04 16:47:41",
    "campaign_id": 387,
    "script_id": 506
  }
}

4. Tạo phiếu ghi

Chuẩn bị dữ liệu và gửi request theo mẫu dưới đây, với các biến campaign_id, action_id từ các bước trên để thay vào.

Gọi vào api tạo ticket

Tạo mới phiếu ghi

POST {{domain}}/api/v1/tickets

Hàm tạo mới phiếu ghi và giao phiếu cho 1 chuyên viên cụ thể. Xem thêm về api Phiếu ghi

Headers

NameTypeDescription

***

String

Request Body

NameTypeDescription

****

String

Theo object json mô tả phía dưới

Mẫu body json tạo phiếu ghi cho chiến dịch đang chạy

{
  "ticket": {
    "phone": "0900000001",
    "username": "Nguyễn Văn Nam",
    "assignee_id": 29370874,
    "ticket_subject": "Khảo sát khách hàng hủy đơn #11222",
    "ticket_comment": "Khách hủy đơn mua 5 iphone",
    "is_public": 0,
    "campaign_id": 387,
    "campaign_action_id": "14897"
  }
}

5. Kết quả

Phiếu ghi được tạo với kịch bản của chiến dịch.

Dựa trên case này khách hàng có thể áp dụng vào nhiều trường hợp tương tự trong môi trường làm việc thực tế.

Last updated