Tạo phiếu ghi kèm thông tin trường động

Hướng dẫn tạo phiếu ghi kèm giá trị của trường động phiếu ghi.

Bài toán: Nhu cầu tích hợp CareSoft vào website bán hàng Online. Trong đó khi phát sinh đơn hàng, thì tạo phiếu ghi. và gán phân loại đơn hàng là "mới" kèm giá trị đơn hàng là tổng tiền của đơn hàng trên CRM

Trên cấu hình trường động phiếu ghi, đã cấu hình 2 trường dữ liệu gồm: - Trạng thái Đơn Hàng- Chọn 1 trong các giá trị: Mới tạo, Đã Xuất Kho, Đã Giao Hàng, Hủy đơn - Giá trị đơn hàng: - Kiểu số

Chuẩn bị

 1. Gọi API lấy trường động dữ liệu phiếu ghi, xem tại Trường động (Custom fields) có giá trị như sau (Dữ liệu mô phỏng) GET: {{domain}}/api/v1/tickets/custom_fields

Dữ liệu mô phỏng giá trị trường động
{
  "code": "ok",
  "custom_fields": [
    {
      "custom_field_id": 6416,
      "custom_field_lable": "Trạng thái đơn hàng",
      "type": "Single drop-down list",
      "values": [
        {
          "id": 90923,
          "lable": "Mới",
          "parent_value_id": -1
        },
        {
          "id": 90924,
          "lable": "Đã xuất kho",
          "parent_value_id": -1
        },
        {
          "id": 90925,
          "lable": "Đã giao hàng",
          "parent_value_id": -1
        }
      ]
    },
    {
      "custom_field_id": 6422,
      "custom_field_lable": "Giá trị đơn hàng",
      "type": "Numeric"
    }
  ]
} 
 1. Tạo 1 bảng mapping thông tin custom_field_id với các trường thông tin tương ứng trên CRM

Thực hiện

 1. Tạo phiếu ghi khi có đơn hàng mới. Tình huống giả định: Anh Nam mua điện thoại có giá trị 5.000.000 đ Tạo object phiếu ghi để thực hiện tạo mới bằng cách gọi tới api POST: {{domain}}/api/v1/tickets

  Click vào từng giá trị để xem thông tin
  {
    "ticket": {
      "phone": "09****0148",
      "username": "Anh Nam",
      "service_id": 12,
      "": "Đơn hàng #122211",
      "ticket_comment": "Khách đặt 3 iphone",
      "is_public": 0,
      "custom_fields": [
        {
          "id": "",
          "value": "" 
        },
        {
          "id": "",
          "value": ""
        }
      ]
    }
  }

Mô phỏng Postman tạo phiếu ghi

Kết quả hiển thị trên giao diện CareSoft.

Để cập nhật thêm trạng thái xem thêm ở Phiếu ghi

Last updated