Rate limit - Giới hạn yêu cầu

Các API CareSoft được giới hạn số lần yêu cầu tối đa 15 lần/giây hay 54.000 lần/ giờ . Quá số lượt này hệ thống sẽ nhận diện là request spam và hạn chế giao tiếp vào hệ thống theo thời gian tăng dần.

Khi hết số lượng request theo giờ. Hệ thống sẽ thông báo lỗi 429.

Mã 429
{code:"errors",message:"Too Many Attempts."}

Nếu request tiếp tục bị gọi vào. Hệ thống sẽ đếm số lần lỗi 429 và quá 20 lần liên tiếp sau lỗi 429 sẽ có thông báo lỗi 404.

Mã 404
{
    "code": "errors",
    "message": "Domain incorrect too many times , retry after 15 minutes "
}

Khi phát sinh lỗi này cần phải tạm dừng gọi API tới hệ thống theo thời gian yêu cầu.

Last updated