Chiến dịch

Lấy danh sách chiến dịch trên CareSoft

Danh sách các chiến dịch trên CareSoft

POST {{domain}}/api/v1/campaigns

API lấy danh sách các chiến dịch đang có. Dữ liệu được sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất (theo campaign_id)

Request Body

NameTypeDescription

created_since

DateTime

Thời điểm tạo bắt đầu từ mặc định từ ngày đầu tiên của năm

created_to

DateTime

Thời điểm tạo tới. Mặc định là thời điểm hiện tại

status

String

Trạng thái chiến dịch cho phép các giá trị: NEW: Mới RUNNING: Đang chạy PAUSE: Tạm dừng

STOP: Kết thúc

page

Int

Trang số (mặc định 1)

count

Int

Số bản ghi trên trang (mặc định 500, tối đa 500)

{
  "code": "ok",
  "campaigns": [
    {
      "campaign_status": "NEW",
      "campaign_name": "Life Event - Sự kiện",
      "campaign_id": 56618,
      "start_time": "2023-04-03 16:03:41",
      "end_time": "2023-04-03 16:03:41",
      "created_at": "2023-04-03 16:03:41"
    },
    {
      "campaign_status": "NEW",
      "campaign_name": "Life events - CMSN",
      "campaign_id": 56617,
      "start_time": "2023-04-03 16:03:33",
      "end_time": "2023-04-03 16:03:33",
      "created_at": "2023-04-03 16:03:33"
    },
    {
      "campaign_status": "NEW",
      "campaign_name": "Happy call",
      "campaign_id": 56616,
      "start_time": "2023-04-03 16:03:13",
      "end_time": "2023-04-03 16:03:13",
      "created_at": "2023-04-03 16:03:13"
    }
  ],
  "created_since": "2023-01-01 00:00:00",
  "created_to": "2023-04-24 15:29:36",
  "numFound": 3
}

Last updated