Hướng dẫn tích hợp Chat Caresoft vào Mobile App sử dụng React Native

Tài liệu hướng dẫn tích hợp Live chat của CareSoft vào các ứng dụng trên điện thoại của khách hàng

  1. Mô hình hệ thống

  2. Tích hợp trên Mobile App

2.1: Tạo đường link nhúng chat:

let domain = “{domain_name}”;let domainId = “{domain_id}”;
let username = “”;
let email = “”;
let phone = “”;
let inApp= 1;
let queryString = "?domain=" + encodeURIComponent(domain) + "&domainId=" + encodeURIComponent(domainId) + "&username=" + encodeURIComponent(username) + "&email=" + encodeURIComponent(email) + "&phone=" + encodeURIComponent(phone)+ "&inApp=" + encodeURIComponent(inApp);
let link = “https://webchat.caresoft.vn:8091/index.html?key= Base64.btoa(queryString)&user_id={user_id};

Trong đó:

Domain: tên domain của khách hàng (Lấy trong màn hình Admin -> Quản lý dịch vụ chat)DomainId: id của domain (được caresoft cung cấp khi thực hiện tích hợp)

Link: “https://webchat.caresoft.vn:8091/index.html?key=” là địa chỉ server thực hiện test chat tích hợp.

Username: Tên user đăng nhập

Phone: số điện thoại của user đăng nhập

Email: Email của user đăng nhập.Base64 là thư viện mã hoá được viết sẵn (có sẵn trong project demo)

user_id: là id định danh của end user được sử dụng làm tham số khi Caresoft gọi API nhận thông báo. Tham số domain

2.2: Sau khi tạo xong đường link sẽ thực hiện mở đường link đã được tạo trong webview (react-native-webview)

2.3: Tích hợp gửi notification từ Server CareSoft

Khách hàng mở API gửi thông báo xuống mobile cho CareSoft: Khách hàng mở 1 API service cho phép gửi thông báo xuống thiết bị. CareSoft sẽ gọi API này để gửi thông báo xuống điện thoại khách hàng khi khách hàng mất kết nối sockets

Last updated