Bộ phận

Bộ phận/Phòng ban trên hệ thống CareSoft

Bộ phận trên CareSoft là đối tượng gom nhóm các chuyên viên về 1 nhóm. Tương đương mô hình 1 phòng ban trong mỗi doanh nghiệp. Có trưởng nhóm (Supper) và các chuyên viên (Agent)

Các API khác khi sử dụng bộ phận sẽ dùng {{group_id}} là ID của bộ phận để thực hiện giao thức

Lưu ý: Bộ phận có thể cấu hình thay đổi tên gọi hoặc thêm mới từ giao diện. Cần đặt tiến trình đồng bộ mỗi ngày để đảm bảo thông tin chính xác

Lấy danh sách bộ phận

Danh sách bộ phận được cấu hình trên hệ thống

GET {{domain}}/api/v1/groups

Headers

NameTypeDescription

**

String

{
  "code": "ok",
  "groups": [
    {
      "group_id": 12153,
      "group_name": "Default Group",
      "created_at": "2020-10-01 02:48:15"
    },
    {
      "group_id": 12945,
      "group_name": "Kinh doanh",
      "created_at": "2021-10-27 14:55:31"
    },    
    {
      "group_id": 14181,
      "group_name": "Chăm sóc khách hàng",
      "created_at": "2023-03-21 09:33:23"
    }
  ]
}

Last updated