Danh sách nguồn

Danh sách các nguồn chính của phiếu ghi /kênh thu thập tương tác trên hệ thống CareSoft.

CareSoft hiện xử lý dữ liệu từ rất nhiều nguồn tương tác khác nhau. Các kênh dữ liệu được thể hiện qua các biểu tượng giúp chuyên viên có thể nhanh chóng nhận diện thông tin. Các nguồn phát sinh trong tương lai sẽ tiếp tục được bổ sung.

Danh sách nguồn dữ liệu và biểu tượng hiển thị

SttTên nguồnSource IDBiểu tượngGhi chú

1

Voice

1

Gọi vào

2

Voice Out

7

Gọi ra

3

Chat

2

Live chat

4

Email

3

Email nhận

5

Email Out

8

Email gửi

6

Instagram

27

Instagram

7

Chat Instagram

28

Chat Instagram

8

Inbox Zalo ZNS

25

Tin nhắn Zalo ZNS

9

Zalo Lead Form

26

Đăng ký form Zalo

10

Inbox Zalo

11

Tin nhắn Zalo (nhận)

11

Inbox Zalo Out

24

Tin nhắn Zalo gửi ra

12

Api

16

Nguồn tích hợp API

13

Ticket Form

21

Tích hợp Ticket Form Caresoft

14

Inbox Facebook

10

Tin nhắn Facebook

15

Inbox Facebook Out

23

Tin nhắn Facebook gửi ra

16

Facebook

4

Bình luận từ Facebook

17

Facebook Lead Ads

18

Facebook lead Ads

18 (*)

Tiktok

Tiktok.

19

Web

6

Các phiếu ghi tự tạo hoặc nguồn chưa cập nhật biểu tượng sẽ được thay thế bằng biểu tượng này

20

Ticket Sharing

22

Chia sẻ phiếu ghi cho một domain khác

21

IVR

20

Từ nhánh IVR của hotline

22

Voice Campaign

19

Chiến dịch Voice Campaign

23

Facebook Rating

17

Facebook Rating

24

Sms Out

9

Gửi SMS ra ngoài

25

Voicemail

5

Voicemail

(*) Đang phát triển

Last updated