Nhúng ticket form

Ticket form là biểu mẫu đăng ký thông tin thường dùng để khách hàng khai báo thông tin trên website.

Caresoft cung cấp tiện ích này giúp thông tin phản hồi từ khách hàng tới nhân viên chăm sóc khách hàng nhanh nhất và được điền trực tiếp vào các trường thông tin trên phiếu ghi

Last updated