Thông tin tỉnh/huyện

Api cung cấp ID tỉnh/thành phố, Quận/Huyện hỗ trợ cập nhật thông tin khách hàng và phân loại theo tỉnh thành

Trong trường hợp cần gán địa chỉ khách hàng và phân cấp Tỉnh/Huyện thì sử dụng các api dưới đây để đồng bộ danh bạ tỉnh/thành, quận/huyện về ứng dụng.

Dữ liệu tỉnh/thành phố, quận/huyện chỉ áp dụng cho các địa phương ở Việt Nam

Lấy danh sách tỉnh/thành phố

Lấy danh sách tỉnh/thành phố

GET {{domain}}/api/v1/cities

Headers

NameTypeDescription

****

String

{
  "code": "ok",
  "numFound": 63,
  "data": [
    {
      "id": "01",
      "name": "Thành phố Hà Nội",
      "type": "Thành phố Trung ương"
    },
    {
      "id": "02",
      "name": "Tỉnh Hà Giang",
      "type": "Tỉnh"
    },
    ...
    ]
 }

Lấy danh sách quận/huyện

Danh sách quận/huyện theo ID của tỉnh/thành phố

GET {{domain}}/api/v1/districts

Query Parameters

NameTypeDescription

city_id*

String

ID của tỉnh/thành phố dựa theo api Danh sách tỉnh

Headers

NameTypeDescription

***

String

{
  "code": "ok",
  "numFound": 30,
  "data": [
    {
      "id": "001",
      "name": "Quận Ba Đình",
      "type": "Quận",
      "city_id": "01"
    },
    {
      "id": "002",
      "name": "Quận Hoàn Kiếm",
      "type": "Quận",
      "city_id": "01"
    },
    ....
    ]
}

Áp dụng từ 28/4/2023

Last updated