Xử lí multitab

Xử lí trạng thái kích hoạt thoại khi mở nhiều tab trình duyệt

Trường hợp user thao tác trên nhiều tab của ứng dụng. CareSoft quy định tại 1 thời điểm có 1 tab được quyền gọi. Vì thế nếu bật nhiều tab hoặc đăng nhập tại nhiều nơi thì cũng chỉ có duy nhất 1 tab được sử dụng chức năng thoại. Tab đầu tiên đăng nhập vào hệ thống sẽ có quyền thoại này. Các tab về sau muốn dùng thì sử dụng hàm csEnableCall()

Khi đang ở trong cuộc gọi, nếu gọi hàm csEnableCall() thì cuộc gọi sẽ bị ngắt.

Last updated