Cuộc gọi

API lấy lịch sử cuộc gọi điện thoại trên nền tảng CareSoft.

Lịch sử cuộc gọi

Api truy xuất lịch sử cuộc gọi điện thoại trên nền tảng CareSoft.

Thông tin trường dữ liệu của cuộc gọi

SttTên trườngKiểu
1

call_id

STRING

ID cuộc gọi, duy nhất trên toàn hệ thống

2

caller

STRING

Người gọi

3

called

STRING

Người nghe

4

user_id

INT

ID chuyên viên

5

agent_id

INT

Số IP phone của chuyên viên

6

group_id

INT

Id của bộ phận của chuyên viên

7

call_type

INT

Kiểu cuộc gọi có 2 giá trị 0 hoặc 1

8

start_time

DATETIME

Thời điểm bắt đầu

9

end_time

DATETIME

Thời điểm kết thúc

10

call_status

STRING

Tình trạng cuộc gọi có 2 giá trị

miss, metAgent

11

wait_time

TIME

Thời gian chờ nhận cuộc gọi

12

hold_time

TIME

Thời gian giữ máy (khi chuyên viên bấm Hold)

13

talk_time

TIME

Thời giam đàm thoại

14

end_status

INT

Trạng thái kết thúc, có 2 giá trị "cus", system"

15

ticket_id

INT

ID phiếu ghi

16

missed_reason

STRING

Trạng thái nhỡ có 4 trạng thái (missed_customer , missed_agent_device , missed_agent_reject , missed_agent_timeout )

17

last_agent_id

INT

Chuyên viên cuối cùng nhận cuộc gọi

18

path

URL

Đường dẫn file ghi âm (streaming)

19

path_download

URL

Đường dẫn file ghi âm (dùng để tải về)

20

service_id

INT

Id dịch vụ thoại trên CareSoft

Ví dụ minh họa lấy lịch sử cuộc gọi theo ID cuộc gọi.

Ví dụ minh họa lấy lịch sử cuộc gọi theo số điện thoại của khách của 1 chuyên viên

Mẫu curl minh họa
curl --location \
--globoff 'https://api.caresoft.vn/{{domain}}/api/v1/calls?start_time_to=2022-10-11T10%3A00%3A00Z&phone=0868887835&agent_id=5000&start_time_since=2022-9-11T10%3A00%3A00Z' \
--header 'Authorization: Bearer {{apiToken}}'

Mẫu curl trên tìm danh sách cuộc gọi cho số máy 0868887835 của chuyên viên có iphone= 5000, Có thời điểm bắt đầu gọi trong khoảng thời gian từ 2022-08-11 tới 2022-10-11

Lưu ý: Một thuật toán tối ưu lệnh tìm kiếm phiếu ghi sẽ được thực hiện theo mô hình sau

 1. Khi gọi API không cung cấp khoảng ngày kết thúc (chỉ truyền ngày bắt đầu: start_time_since hoặc end_time_since). Mà ngày bắt đầu trước ngày hiện tại hơn 31 ngày thì hệ thống sẽ tự động chọn khoảng ngày kết thúc là ngày hiện tại và trả về kết quả trong 31 ngày tính từ ngày hiện tại. Nếu ngày bắt đầu nhỏ hơn ngày hiện tại dưới 31 ngày thì hệ thống giữ nguyên ngày bắt đầu và tiến hành lọc dữ liệu theo tham số trên

 2. Khi gọi API cung cấp khoảng ngày kết thúc (param: start_time_to hoặc end_time_to). Mà ngày kết thúc sau ngày bắt đầu quá 31 ngày thì hệ thống tự chọn lại khoảng ngày bắt đầu bằng ngày kết thúc - 31 ngày

 3. Khi gọi API cung cấp cả hai tham số Bắt đầu và Kết thúc cách nhau không quá 31 ngày thì hệ thống lọc phiếu ghi theo giá trị truyền vào này và trả về kết quả tương ứng.

 4. Trong trường hợp cặp điều kiện start_time_since và end_time_since đều được cung cấp hệ thống sẽ ưu tiên xử lý theo điều kiện end_time_since

(Nội dung sẽ Áp dụng từ 02/03/2024)

Api lấy lịch sử cuộc gọi

GET {domain}/api/v1/calls

Lưu ý: Trong trường hợp cần lấy thông tin cuộc gọi trượt qua nhánh IVR thì sử dụng parameter call_type:3 để lọc dữ liệu.

Query Parameters

NameTypeDescription

start_time_since

DateTime

Thời gian bắt đầu cuộc gọi từ Kiểu dữ liệu (yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

call_id

String

ID cuộc gọi của caresoft

start_time_to

DateTime

Thời gian bắt đầu cuộc gọi tới Kiểu dữ liệu (yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

end_time_since

DateTime

Thời gian kết thúc cuộc gọi từ Kiểu dữ liệu (yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

end_time_to

DateTime

Thời gian kết thúc cuộc gọi tới Kiểu dữ liệu (yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

call_type

Int

Kiểu cuộc gọi có 3 giá trị 0 hoặc 1 hoặc 3

call_status

String

Tình trạng cuộc gọi có 2 giá trị

miss, metAgent

phone

String

Số điện thoại của khách hàng

page

Int

Trang số

count

Int

Số lượng bản ghi / trang (tối đa 500)

agent_id

Int

Số ipPhone của chuyên viên

order_by

String

Sắp xếp dữ liệu

order_type

String

Kiểu sắp xếp. Là 1 trong 2 giá trị

service_id

Int

Id dịch vụ trên caresoft

Headers

NameTypeDescription

**

String

{
  "code": "OK",
  "numFound": 74,
  "calls": [
    {
      "id": 425647,
      "customer_id": 63204960,
      "call_id": "20221008233814-LSKMQKWP-43",
      "caller": "0868887835",
      "called": "1068",
      "service_id":"100155",
      "user_id": "1",
      "agent_id": "5000",
      "group_id": 1,
      "call_type": 0,
      "start_time": "2022-10-08 23:38:14",
      "call_status": "miss",
      "end_time": "2022-10-08 23:38:29",
      "wait_time": "00:00:15",
      "hold_time": "00:00:00",
      "talk_time": "00:00:00",
      "end_status": "cus",
      "ticket_id": 315053,
      "last_agent_id": "5000",
      "last_user_id": 1,
      "call_survey": "NO",
      "call_survey_result": null,
      "missed_reason": "missed_customer"
    },{
      "id": 425885,
      "customer_id": 29370843,
      "call_id": "20221104143655-LSKMQKWP-268",
      "path": "https://caresoft.vn:19991/f/b6a0d15a9cf87c6cef402e5131f24f6b//6364c13c7569dc76dc5ee57e/6b0e12c9b3304d8e787****194/4bae18d9c8a3ab403210ae724b8f37ab.mp3",
      "path_download": "https://caresoft.vn:19991/f/b6a0d15a9cf87c6cef402e5131f24f6b//6364c13c7569dc76dc5ee57e/cd0490cefca753*****9/4bae18d9c8a3ab403210ae78f37ab.mp3",
      "caller": "0901774143",
      "called": "1066",
      "service_id":"100155",
      "user_id": "63150156",
      "agent_id": "1444",
      "group_id": 65,
      "call_type": 0,
      "start_time": "2022-11-04 14:36:55",
      "call_status": "meetAgent",
      "end_time": "2022-11-04 14:37:19",
      "wait_time": "00:00:01",
      "hold_time": "00:00:00",
      "talk_time": "00:00:23",
      "end_status": "system",
      "ticket_id": 317946,
      "last_agent_id": "1444",
      "last_user_id": 63150156,
      "call_survey": "NO",
      "call_survey_result": null,
      "missed_reason": null
    },

    ...
   ]
  }

Last updated